تولید محتوا

پلان یک تولید محتوا

8 محتوا در ماه
دو روز در هفته
1200-700 کلمه
انجام سئوی محتوا
تالیف و ترجمه

پلان دو تولید محتوا

12 محتوا در ماه
سه روز در هفته
1200-700 کلمه
انجام سئوی محتوا
تالیف و ترجمه

پلان سه تولید محتوا

20 محتوا در ماه
شنبه تا چهارشنبه
1200-700 کلمه
انجام سئوی محتوا
تالیف و ترجمه