مدیریت سایت های وردپرسی

پلان یک مدیریت سایت

بکاپ گیری ماهی دوبار
نصب و بروزرسانی افزونه ها
بروز رسانی هسته وردپرس
محتوا گذاری 8 بار در ماه
بروزرسانی قالب وردپرس

پلان دو مدیریت سایت

بکاپ گیری هفته ای یک بار
نصب و بروزرسانی افزونه ها
بروز رسانی هسته وردپرس
محتوا گذاری 12 بار در ماه
بروزرسانی قالب وردپرس

پلان سه مدیریت سایت

بکاپ گیری هفته ای یک بار
نصب و بروزرسانی افزونه ها
بروز رسانی هسته وردپرس
محتوا گذاری 16 بار در ماه
بروزرسانی قالب وردپرس
سئو مقدماتی

پلان چهار مدیریت سایت

بکاپ گیری هفته ای دو بار
نصب و بروزرسانی افزونه ها
بروز رسانی هسته وردپرس
محتوا گذاری 20 بار در ماه
بروزرسانی قالب وردپرس
سئو مقدماتی