گواهینامه ویژه دامنه های بین المللی

گواهینامه SSL – OV Symantec

قابل صدور برای دامنه های بین المللی
قابل صدور برای یک دامنه
قابلیت اضافه کردن دامنه تا 99 عدد
صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص
صدور تا 7 روز کاری اروپا